Representanter


Kandidater 2019

 • Alle skal føle seg sett, hørt og inkludert i et sterkt fellesskap. Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, alle skal ha ordnede arbeidsforhold og en verdig alderdom. Like muligheter for alle i oppvekst, utdanning og helsevesen, uavhengig av bakgrunn og økonomi.

 • Spesialrådgiver i samfunnspolitikk. Tidligere fagbladjournalist, oljearbeider og sjømann - Ærlighet, toleranse, respekt og åpenhet, er viktig for Arild. Han vil jobbe for tydelig politisk ledelse og tillit til de ansatte. Det må satses på by- og stedsutvikling hvor kontakt mellom mennesker prioriteres. Vi må ha et seriøst arbeidsliv med hele og faste stillinger og vi må ha flere lærlinger.

 • Pensjonert lektor i videregående skole - Fellesskapsløsninger, personlig frihet, godt lokalsamfunn, er sentralt for Nils Ingar. Alle innbyggerne skal oppleve kommunen som et godt sted å bo og drive næring i. De kommunale tjenestene skal gi trygghet og kvalitet. Fellesskapsverdiene er det beste grunnlaget for politiske vedtak. Legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser som grunnlaget for velferden vår.

 • Sykepleier. Jobber for NAV med rekruttering og inkludering - Solidaritet, likeverd og rettferdighet, verdsetter Katrin høyt. Hun mener at fellesskapets velferdstjenester skal ikke kommersialiseres, til glede for privat profitt. Gode offentlige tjenester i alle livets faser. Et arbeidsliv uten ufrivillig deltid og med trygge ansatte, som bidrar til et solid og konkurransedyktig næringsliv. En klimavennlig kommune.

 • Business Area Manager Industri - For Birgit er rettferdighet, medmenneskelighet og solidaritet viktig. Hun brenner for felleskap og solidaritet, og ønsker et inkluderende samfunn som gir alle muligheten til å leve et godt liv og realisere sitt potensiale, det innebærer å ha fokus på å bedre levekår, heltidskultur og et godt omsorgstilbud til våre eldre tilpasset deres behov.

 • Leder for teknologi og utvikling i Nortura - Positiv, målrettet og pålitelig, er viktige verdier for Bjørn. Han mener vi må ta i bruk hele den nye kommunen, og jobbe for at det skal være attraktivt å bo, starte og drive næring i Sandefjord. Han er opptatt av et seriøst arbeidsliv og jobb til alle.

 • Adjunkt, jobber i kombinasjonsklassen på Thor Heyerdahl videregående skole - For Pournima betyr Inkludering, likeverd, respekt og rettferdighet mye. Hun mener vi må skape et inkluderende samfunn med mindre forskjeller og like muligheter for hver og en. Ungdommer skal ha god psykisk og fysisk helse og eldre en skal ha god og verdifull eldreomsorg.

 • Seniorrådgiver i Norges Bedriftsidrettsforbund - Demokrati, likeverd og fellesskap, er viktig for Kjetil. Han vil bidra til at Sandefjord blir en kommune med like muligheter, og at alle skal med uavhengig av posisjon i samfunnet. Han vil videreutvikle fritidsaktiviteter og gode opplevelser, styrke friluftslivet og allemannsretten, gi frivilligheten bedre rammevilkår, og videreutvikle arenaer for organisert og uorganisert aktivitet.

 • Produksjonselektroniker, nyutdannet lærer og fotballtrener - Silje mener respekt, redelighet og rettferdighet er sentrale verdier. Hun brenner for en storkommune med like muligheter, hele stillinger, gode oppvekstsvilkår og en verdig eldreomsorg. Et lokalsamfunn der alle skal føle seg sett og ivaretatt, ha rom til å være seg selv og ikke minst, et samfunn som respekterer og verdsetter mangfold.

 • Butikkmedarbeider, student ved Universitetet i Oslo - Like muligheter, inkludering og solidaritet, betyr mye for Kerim. Han vil jobbe for en sterk fellesskole der alle uansett bakgrunn møtes og gis de samme mulighetene til å lykkes. Sandefjord skal være en åpen og inkluderende kommune som skaper verdier for vår felles framtid.

 • Sykepleier (i videreutdanning) - For Tonje betyr solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle mye. Hun vil ha et helsevesen som ivaretar innbyggerne fra vugge til grav. Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Flere heltidsstillinger og økt grunnbemanning innen eldreomsorgen. En skole hvor læreren får bruke mer tid til å undervise slik at alle elevene føler mestring.

 • Rådgiver/prosjektleder i Vestfold fylkeskommune - Dag Henrik mener frihet, likhet og brorskap er viktige verdier. Han vil jobbe for gode arenaer for et rikt kulturliv. Skape en mer kunnskapsbasert og forutsigbar by- og stedsutvikling. Jobbe for ressurser og kvalitet for alle i Sandefjordskolen

 • Renholder på Melsom skole - Inkludering, tillit, ærlighet og respekt, er viktig for Ann Jorunn. Hun vil jobbe for ansattes rettigheter og arbeidsvilkår.

 • Adjunkt m/opprykk - Fellesskap, solidaritet, nestekjærlighet er viktige verdier for Per Reidar. Han vil jobbe for oppvekstsvilkår og utdanning for barn og unge i kommunen vår. Og jobber knallhardt for å få til et skolepolitisk regimeskifte i kommunen og at barn og unge skal bli de beste utgaver av seg selv. Gi det pedagogiske handlingsrom tilbake til skolen og pedagoger.

 • BDM for British Norwegian Chamber of Commerce, Adjunkt, Teaterlærer på Kulturskolen, 26 år som frilans-skuespiller - Medmennesklighet, likestilling, miljøbevissthet og inkludering er viktig for Nina. Hun mener kunstfag i utdanningen skaper samfunnssterke ungdommer. Solidaritet og fellesskap i en digitalisert framtid. Økonomisk vekst kombinert miljøbevissthet. Eldreomsorg.

 • Toppidrettsleder på SVGS. Fotball- og langrennstrener - Ærlighet, mot og åpenhet er viktig for Tor. Han er forkjemper for at alle unge og voksne skal lyttes til og få muligheter til å oppnå sine drømmer.

 • Barnehage. Fra 2009 frikjøpt i 100% tillitsvalgt for Fagforbundet - Hun mener solidaritet, inkluderende holdning til alle mennesker er viktig. At alle føler seg verdsatt. Hun vil jobbe for likestilling og inkludering. At alle har like muligheter og blir respektert for det menneske de er. Gode og trygge oppvekstsvilkår.

 • Intensivsykepleier med 15 års erfaring fra sykehus. Er nå Hovedverneombud ved Sykehuset i Vestfold - Tillit, respekt og fellesskap er viktig for Steinar Mathias. Er bekymret for økte forskjeller, både nasjonalt og i Sandefjord. Opptatt av gode fellesskapsløsninger, bærekraft i velferdsstaten og at vi må skape for å kunne dele. Han er opptatt av å ta hele kommunen i bruk, fortsette harmonisering av tilbud og tjenester.

 • Økonomi og adm. Hovedtillitsvalgt i Color Line. Forbundsstyret i Norsk Sjømannsforbund - Rettferdighet, tillit, respekt og ydmykhet er verdier Erina setter høyt. Hun vil bekjempe sosial dumping på land og på sjø. Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på sokkelen. Yrkesfag. Faste ansettelser og flere 100% stillinger. Et solidarisk velferdssamfunn med likeverdige levekår. Gode helse og omsorgstilbud.

 • Tekniker og økonom med erfaring fra Elkem, IBM og Telenor - Jonfinn tror på medmennesker. Alle har en kompetanse som er viktig for andre. Han vil arbeide for et trygt lokalsamfunn som inkluderer alle. Jeg er spesielt opptatt av å utvikle fellesskolen og at kulturen gis gode rammevilkår.

 • Regnskapsfører - Internasjonal solidaritet og rettferdighet er viktige verdier for Erlend. Han vil jobbe for fellesskolen, miljø og en inkluderende kommune.

 • Adjunkt med tilleggsutdanning. Underviser i grunnskolen - Karin er opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår. Byutvikling, kultur og folkehelse er noe hun brenner for.

 • Næringslivsleder. Cand. mag. Communication and Media Science/ Business Administration - Solidaritet, likeverd og bærekraftig felleskap, betyr mye for John Ivar. Han vil jobbe for en levende kommune med et attraktivt mangfold innen kultur og næringsliv.

 • Re videregående skole, ett år på Jeløy folkehøyskole - Sosial rettferdighet, inkludering, likestilling og miljøbevissthet betyr mye for Lena. Hun vil styrke Sandefjordsskolen og gi mer tillit til skolene, lærerne og elevene. Helsesøster skal være tilgjengelig hver dag på skolen. Miljø er viktig, derfor er det viktig med et bedre kollektivtilbud.

 • Journalist - Toleranse, likestilling og solidaritet er viktig for Aryan. Han vil jobbe for likeverdighet, respekt for andre kulturer, kvinnesak og integrering. Rett og mulighet til skole og utdanning.

 • Lærer og treningsinstruktør - Menneskeverd, likestilling og åpenhet er viktig for Marthe. Hun vil jobbe for skole og utdanning. Like rettigheter i samfunnet uavhengig av bakgrunn.

 • El-montør - Han verdsetter rettferdighet, trygghet og tillit høyt. Et aktivt næringsliv, gode vilkår. Skole, mulighet for alle. Helse, ta godt vare på de eldre. Nærmiljø, legge til rette for fritidsaktiviteter.

 • Student i barne- og ungdomsarbeidsfaget. Styremedlem i LO Sandefjord - Elisabeth verdsetter tillit, respekt og solidaritet. Hun vil jobbe for et trygt arbeidsmiljø for unge arbeidstakere og ansatte i helse- og skolesektoren. Faste ansettelser, styrke lærlingeordningen, utdanning for alle. La lærere være lærere og la skolen være mestringsarena for barna. Byen skal være for alle, og befolkningen skal føle seg hørt og sett.

 • Skolefaglig rådgiver - Martin verdsetter fellesskap, likeverd og toleranse. Han vil jobbe for fellesskapsløsninger der alle gis mulighet til å delta. Fulle stillinger til alle som ønsker det. En skole som er opptatt av hele mennesket.

 • Jobber i kommunens dokumentsenter - Rettferdighet, likeverd, fellesskap betyr mye for Ann-Karin. Hun vil arbeide for den nordiske modellen, med like muligheter for alle uansett bakgrunn. Flere arbeidsplasser med fast arbeid, flere lærlingeplasser, og et aktivt bysentrum. Kortreist mat.

 • Ingeniør i entreprenørselskap - Likeverd, medmenneskelighet og toleranse, er viktig for Børre. Han ønsker et samfunn som baserer seg på fellesskapsløsninger, like muligheter for alle barn og ungdom i skole og fritidstilbud, og et sterkt, offentlig helsevesen for alle.

 • PP-rådgiver i PP-tjenesten - Vern om demokratiet, solidaritet og muligheter for alle, betyr mye for Anne Kjersti. Hun vil jobbe for barn og unge, skolepolitikk og inkluderende fritid for alle unge i kommunen. Det er sunn og langsiktig kommuneøkonomi å satse på å styrke barn og unges levekår, mener hun.

 • Key Account innen belysning. Bachelor i automasjon - Solidaritet, rettferdighet, miljø er viktig for Hroar. Han vil jobbe for naturvern, allemannsretten, vern av Rødsåsen, arbeidstakeres rettigheter, begrense deltid og styrking av det norske forsvaret.

 • Bachelor i Økonomi og Administrasjon. Jobber med frivillighet og kultur - Tale verdsetter rettferdighet, respekt for alle mennesker og raushet. Hun vil jobbe for et samfunn med mindre ulikhet, økonomisk og sosialt. En skole der alle blir sett. Varm omsorg. Bredt kulturliv. Levende bygder og utvikling av hele den nye kommunen.

 • Lærer ved Andebu ungdomsskole - Inkludering, raushet, respekt er viktige verdier for Stian. Han er vil arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge, et rikt kulturliv og det å opprettholde levende nærmiljøer rundt omkring i kommunen.

 • Psykiatrisk sykepleier ved Sykehuset i Vestfold - Tone er opptatt av likestilling og solidaritet. Hun vil jobbe for bedre psykisk helse hos barn og ungdom, spesielt forebygging av mobbing og rus. Flere fritidstilbud. Med ny, flott ungdomsskole og flotte lokaler til ulike arrangementer tilgjengelig ønsket hun mer kultur til Stokke - gjerne rettet mot nettopp barn og ungdom.

 • Pensjonert ingeniør - Ansvarlighet og rettferdighet, er viktig verdier for Steinar. Han ønsker å etablere tredelte kommunale eldresentre med kommunal drift, og redusere det stadig økende gapet i levestandard.

 • Jobber i parkvesenet. Er hovedtillitsvalgt - Rettferdighet og inkludering betyr mye for Hanne. Hun vil hindre frafall i skolen og jobber for trygg bemanning i skole og barnehage. Redusere konkurranseutsetting og heller heve kompetansen hos arbeidstakerne.

 • Vernepleier og seksjonsleder ved Signo Vivo - Jo-Petter verdsetter rettferdighet, åpenhet og mangfold. Han ønsker en kommune hvor alle er likestilte og inkludert velferdssamfunnet. En kommune hvor by og bygd bygges og utvikles sammen til kommunen vi ønsker oss.

 • Sosionom og pedagog - Mona er opptatt av respekt, likeverd og samhold. Hun jobber for levende nærmiljø i bygd og by. Nærhet mellom folk. Gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Tilrettelegge for å fremme god folkehelse.

 • Master i samfunnsvitenskap. Miljøterapeut i kommunen - Inkludering, handlekraft, ansvarlighet, innsatsvilje og likeverd betyr mye for Tom Andreas. Han vil jobber for et samfunn der alle deltar og lever gode liv.

 • Ufør. Aktiv i lag, foreninger - Ta vare på de svakeste er det viktigste for Brit Wenche. Hun vil kjempe mot privatisering i kommunen. Lokal tilhørighet, Stokke og Andebu må beholde sin lokale identitet. Ivareta rettigheter for barn og unge og at mennesker med nedsatt funksjonsevne får et aktivt liv.

 • Rådgiver innen teknisk sikkerhet i prosessanlegg - Ærlighet, likeverd og løsningsorientert er noe Stein setter høyt. Han vil jobbe for gode skoler og bra oppvekstsvilkår for ungdom. Sikre at de som faller utenfor blir ivaretatt og kommer tilbake. Skape flere stabile arbeidsplasser, utvikle byen vår for fremtiden.

 • Pensjonert lektor. Jobbet i 1.-10. klasse, for funksjonshemmede barn og innen kunstfag - Anne verdsetter inkludering og likeverd. Hun vil jobbe for gode oppvekstkår for alle barn og unge, gode skoler der alle kan delta på hver enkelts premisser. Utdanning og arbeid for alle og å kunne bli gammel uten store bekymringer.

 • Bruktbilsjef i Mobile. Tidligere innehaver av SykkelGlede i Sandefjord og Larvik - Jan Olaf verdsetter like muligheter, fellesskap og god arbeidsmoral. Han brenner for næringspolitikk og byutvikling som gagner fellesskapet fremfor eliten. Verdiskapning gjennom satsing på barn/unge er vår fremtid, mener Jan Olaf.

 • Lærer i ungdomsskolen - Lene Jeanette setter rettferdighet, åpenhet og likeverd høyt. Hun vil jobber for å bedre barn og unges skole- og oppvekstsvilkår. Like og gode offentlige tjenester for alle.

 • Forbundssekretær i LO-forbundet Industri Energi - Jørn Erik er opptatt av at kommunen skal levere gode tjenester og at tjenestene skal leveres av kommunens egne ansatte med ryddige arbeidsforhold.

 • Førskolelærer, driver av Langeby campingsplass - Viktige verdier for Synnøve er; likeverd, solidaritet, raushet og inkludering. Hun brenner for gode oppvekstkår for alle barn, fellesskolen, likestilling, likeverd, ryddig arbeidsliv med god næringspolitikk og rettferdig fordeling.

 • 28 år i kommunestyret og 4 år i fylkestinget. Sittet i alle de fire hovedutvalgene og formannskapet i Sandefjord - Å gi barn og unge en trygg oppvekst og et grunnlag for arbeid og velferd, betyr mye for Morten. Han vil jobbe for god samferdsel, arealplanlegging, byutvikling og trafikksikkerhet.

 • Hjelpepleier. Wenche brenner for at alle i Sandefjord skal få et trygt og godt oppvekstmiljø. Legge til rette slik at ungdom skal ha et fritidstilbud som er tilpasset alle i hele kommunen.

 • Jobber innenfor skoletjenesten og på treningssenter - Heidi verdsetter likeverd, rettferdighet og inkludering. Hun vil jobber for et grønnere Sandefjord med muligheter for alle.


Kommunestyret

 • Alle skal føle seg sett, hørt og inkludert i et sterkt fellesskap. Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, alle skal ha ordnede arbeidsforhold og en verdig alderdom. Like muligheter for alle i oppvekst, utdanning og helsevesen, uavhengig av bakgrunn og økonomi.

 • Business Area Manager Industri - For Birgit er rettferdighet, medmenneskelighet og solidaritet viktig. Hun brenner for felleskap og solidaritet, og ønsker et inkluderende samfunn som gir alle muligheten til å leve et godt liv og realisere sitt potensiale, det innebærer å ha fokus på å bedre levekår, heltidskultur og et godt omsorgstilbud til våre eldre tilpasset deres behov.

 • Spesialrådgiver i samfunnspolitikk. Tidligere fagbladjournalist, oljearbeider og sjømann - Ærlighet, toleranse, respekt og åpenhet, er viktig for Arild. Han vil jobbe for tydelig politisk ledelse og tillit til de ansatte. Det må satses på by- og stedsutvikling hvor kontakt mellom mennesker prioriteres. Vi må ha et seriøst arbeidsliv med hele og faste stillinger og vi må ha flere lærlinger.

 • Leder for teknologi og utvikling i Nortura - Positiv, målrettet og pålitelig, er viktige verdier for Bjørn. Han mener vi må ta i bruk hele den nye kommunen, og jobbe for at det skal være attraktivt å bo, starte og drive næring i Sandefjord. Han er opptatt av et seriøst arbeidsliv og jobb til alle.

 • Tidligere organisasjonsmedarbeider i Vestfold AP, nå student - Lozan er opptatt av skolepolitikk, og jobber for flere studieplasser og bedre studentvelferd.

 • Pensjonert lektor i videregående skole - Fellesskapsløsninger, personlig frihet, godt lokalsamfunn, er sentralt for Nils Ingar. Alle innbyggerne skal oppleve kommunen som et godt sted å bo og drive næring i. De kommunale tjenestene skal gi trygghet og kvalitet. Fellesskapsverdiene er det beste grunnlaget for politiske vedtak. Legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser som grunnlaget for velferden vår.

 • Regnskapsfører - Internasjonal solidaritet og rettferdighet er viktige verdier for Erlend. Han vil jobbe for fellesskolen, miljø og en inkluderende kommune.

 • Adjunkt, jobber i kombinasjonsklassen på Thor Heyerdahl videregående skole - For Pournima betyr Inkludering, likeverd, respekt og rettferdighet mye. Hun mener vi må skape et inkluderende samfunn med mindre forskjeller og like muligheter for hver og en. Ungdommer skal ha god psykisk og fysisk helse og eldre en skal ha god og verdifull eldreomsorg.

 • Seniorrådgiver i Norges Bedriftsidrettsforbund - Demokrati, likeverd og fellesskap, er viktig for Kjetil. Han vil bidra til at Sandefjord blir en kommune med like muligheter, og at alle skal med uavhengig av posisjon i samfunnet. Han vil videreutvikle fritidsaktiviteter og gode opplevelser, styrke friluftslivet og allemannsretten, gi frivilligheten bedre rammevilkår, og videreutvikle arenaer for organisert og uorganisert aktivitet.

 • Adjunkt m/opprykk - Fellesskap, solidaritet, nestekjærlighet er viktige verdier for Per Reidar. Han vil jobbe for oppvekstsvilkår og utdanning for barn og unge i kommunen vår. Og jobber knallhardt for å få til et skolepolitisk regimeskifte i kommunen og at barn og unge skal bli de beste utgaver av seg selv. Gi det pedagogiske handlingsrom tilbake til skolen og pedagoger.

 • Hjelpepleier. Wenche brenner for at alle i Sandefjord skal få et trygt og godt oppvekstmiljø. Legge til rette slik at ungdom skal ha et fritidstilbud som er tilpasset alle i hele kommunen.

 • El-montør - Han verdsetter rettferdighet, trygghet og tillit høyt. Et aktivt næringsliv, gode vilkår. Skole, mulighet for alle. Helse, ta godt vare på de eldre. Nærmiljø, legge til rette for fritidsaktiviteter.

 • Verdier: Frihet, fellesskap og likeverd. Dette brenner jeg for: Et Sandefjord som skaper morgendagens arbeidsplasser. Ta vare på de ansatte. Barnehage og skole der de unge har muligheten til å utvikle seg. Trygg og verdig omsorg til alle.

 • Verdier: Redelighet, rettferdighet og raushet. Dette brenner jeg for: Et åpent og inkluderende samfunn som løser de vanskelige oppgavene for de svakeste først. Kommunale virksomheter med handlingsrom og kompetanse til å løse sine kjerneoppgaver.


Styret

 • Ingeniør i entreprenørselskap - Likeverd, medmenneskelighet og toleranse, er viktig for Børre. Han ønsker et samfunn som baserer seg på fellesskapsløsninger, like muligheter for alle barn og ungdom i skole og fritidstilbud, og et sterkt, offentlig helsevesen for alle.

 • Student innen offentlig administrasjon og ledelse. Jobber ekstra som servitør. Har vært politisk aktiv i AUF i 2013 og stiller til valg på fylkestingslista på plass 9 - For Rikke er solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle, viktige verdier. Hun brenner for en skole som ser alle elevene og som gir alle muligheter til mestring. Hun ønsker et levende samfunn med aktivitetstilbud for alle og mange møteplasser for innbyggerne i Sandefjord.

 • Næringslivsleder. Cand. mag. Communication and Media Science/ Business Administration - Solidaritet, likeverd og bærekraftig felleskap, betyr mye for John Ivar. Han vil jobbe for en levende kommune med et attraktivt mangfold innen kultur og næringsliv.

 • Sykepleier (i videreutdanning) - For Tonje betyr solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle mye. Hun vil ha et helsevesen som ivaretar innbyggerne fra vugge til grav. Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Flere heltidsstillinger og økt grunnbemanning innen eldreomsorgen. En skole hvor læreren får bruke mer tid til å undervise slik at alle elevene føler mestring.

 • Renholder på Melsom skole - Inkludering, tillit, ærlighet og respekt, er viktig for Ann Jorunn. Hun vil jobbe for ansattes rettigheter og arbeidsvilkår.

 • El-montør - Han verdsetter rettferdighet, trygghet og tillit høyt. Et aktivt næringsliv, gode vilkår. Skole, mulighet for alle. Helse, ta godt vare på de eldre. Nærmiljø, legge til rette for fritidsaktiviteter.

 • Førskolelærer, driver av Langeby campingsplass - Viktige verdier for Synnøve er; likeverd, solidaritet, raushet og inkludering. Hun brenner for gode oppvekstkår for alle barn, fellesskolen, likestilling, likeverd, ryddig arbeidsliv med god næringspolitikk og rettferdig fordeling.

 • Bruktbilsjef i Mobile. Tidligere innehaver av SykkelGlede i Sandefjord og Larvik - Jan Olaf verdsetter like muligheter, fellesskap og god arbeidsmoral. Han brenner for næringspolitikk og byutvikling som gagner fellesskapet fremfor eliten. Verdiskapning gjennom satsing på barn/unge er vår fremtid, mener Jan Olaf.

 • Produksjonselektroniker, nyutdannet lærer og fotballtrener - Silje mener respekt, redelighet og rettferdighet er sentrale verdier. Hun brenner for en storkommune med like muligheter, hele stillinger, gode oppvekstsvilkår og en verdig eldreomsorg. Et lokalsamfunn der alle skal føle seg sett og ivaretatt, ha rom til å være seg selv og ikke minst, et samfunn som respekterer og verdsetter mangfold.

 • Adjunkt med tilleggsutdanning. Underviser i grunnskolen - Karin er opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår. Byutvikling, kultur og folkehelse er noe hun brenner for.

 • Bjørn Erik Eriksen

  69 år, Stokke Hjertesak: Skole- og barnehagetilbud. Ny kommunestruktur

 • Student i barne- og ungdomsarbeidsfaget. Styremedlem i LO Sandefjord - Elisabeth verdsetter tillit, respekt og solidaritet. Hun vil jobbe for et trygt arbeidsmiljø for unge arbeidstakere og ansatte i helse- og skolesektoren. Faste ansettelser, styrke lærlingeordningen, utdanning for alle. La lærere være lærere og la skolen være mestringsarena for barna. Byen skal være for alle, og befolkningen skal føle seg hørt og sett.

 • Sosionom og pedagog - Mona er opptatt av respekt, likeverd og samhold. Hun jobber for levende nærmiljø i bygd og by. Nærhet mellom folk. Gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Tilrettelegge for å fremme god folkehelse.

 • Pensjonert ingeniør - Ansvarlighet og rettferdighet, er viktig verdier for Steinar. Han ønsker å etablere tredelte kommunale eldresentre med kommunal drift, og redusere det stadig økende gapet i levestandard.