Program for kommunevalget 2019

Sterkere fellesskap!

Toppkandidatene

Toppkandidatene til Sandefjord Arbeiderparti.

Alle skal føle seg sett, hørt og inkludert i et sterkt fellesskap. Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, alle skal ha ordnede arbeidsforhold og en verdig alderdom. Like muligheter for alle i oppvekst, utdanning og helsevesen, uavhengig av bakgrunn og økonomi.  

To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

En god oppvekst varer livet ut.

En god oppvekst for alle i Sandefjord

Overdreven kontroll, testing og rapportering gir negativt fokus og stjeler verdifull undervisningstid fra barna. Sandefjord Arbeiderparti vil fjerne tidstyvene og gi skolene, lærerne og elevene mer tillit.

Sandefjord Arbeiderparti vil sørge for en god offentlig fellesskole hvor alle barn skal møtes på en slik måte at de føler mestring og blir tatt vare på som hele mennesker. På denne måten kan de bli den beste utgaven av seg selv sammen med andre.

Sandefjord Arbeiderparti vil ha et godt barnehagetilbud, basert på lek, sosialisering og mestring. Og at dagens skolefritidsordning (SFO) utvides til en aktivitetsskole (AKS). Tjenestene skal utvikles slik at det blir enklere å kombinere arbeid og familie. 

Sandefjord Arbeiderparti vil: 

 • gjeninnførøre fem dagers leirskole
 • tilby gratis frukt og grønt i Sandefjordskolen
 • styrke skolehelsetjenesten og sikre helsesøster på skolen hver dag
 • sikre tidlig hjelp for elever som henger etter i lesing, skriving og regning ved å sette inn ressurser til intensiv opplæring
 • etablere tverrfaglige team på skolene som jobber med utsatte barn og unge
 • beholde og videreutvikle kommunale alternative læringsarenaer (lilleskolene)
 • gjennomføre et forsøk med lekser integrert i skolehverdagen
 • sørge for mindre dokumentasjonskrav i Sandefjordskolen, slik at læreren får mer tid til å se hvert enkelt barn
 • etablere et vitensenter/Newton-rom og sørge for at alle elever har tilgang til digitale læreverktøy
 • legge til rette for relevant etter- og videreutdanning av lærere for å møte fremtidens kompetansekrav og læring i det digitale klasserommet
 • innføre beredskapsteam mot mobbing i barnehage og skole
 • planlegge for barnehageplasser i nærheten av der folk bor
 • utvikle en helhetlig samarbeidsmodell mellom kulturskolen og grunnskolen
 • øke andelen kommunale barnehager ved at minst 70 prosent av de nye barnehageplassene skal være kommunale
 • opprette et ”barnehagefond” til oppkjøpe av private barnehager ved eierskifte eller konkurs
 • sørge for kapasitetsøkning i kulturskolen
Bilde av våre helsepolitikere

Vi vil skape flere møteplasser for sosial deltakelse, bedre bemanning i helse- og omsorgstjenestene og bygge flere sykehjemsplasser.

God og verdig alderdom

Eldre mennesker lever lengre enn før, tallet på eldre vil øke sterkt de kommende årene. Det er en gledelig utvikling. Sandefjord Arbeiderparti vil sørge for at den voksende gruppen av eldre tar aktiv del i samfunnet med gode muligheter for utfoldelse og livskvalitet. Gjennom et sterkt fokus på frivilligheten vil vi skape møteplasser som gjør at alle kan føle tilhørighet. Det handler om å bli sett, hørt, tilhøre et fellesskap og føle seg verdsatt.

Som følge av eldrebølgen vil Sandefjord kommune trenge mange flere ansatte i helsesektoren i årene fremover. Derfor vil Sandefjord Arbeiderparti ivareta de ansatte, videreutvikle kompetansen deres og sikre en god rekruttering. Vi vil sørge for tjenester av høy kvalitet til denne gruppen, ta i bruk innovative og nye løsninger og gi en trygg eldreomsorg med brukeren i fokus.

Sandefjord Arbeiderparti vil:

 • øke grunnbemanning innen helse- og omsorgssektoren
 • arbeide for hele og faste stillinger
 • sikre gode offentlige helse- og velferdstjenester
 • sørge for etablering av et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og/eller omsorgsboliger
 • at kommunen i samarbeid med frivillige organisasjoner skal medvirke til at eldre ikke opplever ensomhet
 • ta i bruk velferdsteknologi der det er mulig
 • sørge for at det serveres kortreist, næringsrik og god mat på institusjonene og til hjemmeboende som benytter seg av mattilbudet i kommunen
 • etablere drop-in tilbud/dagsenter for demente, psykisk utviklingshemmede med fler
 • videreutvikle bruk av digital kommunikasjon mellom pasient og kommune
 • etablere helsestasjon for eldre
Klima og miljø

Sandefjord Arbeiderparti vil at kommunen skal bidra positivt og gjøre sin del for å løse vår tids største utfordring; klimaendringen.

Klima- og miljøskifte

Sandefjord og verden står overfor store og økende klimautfordringer. Allerede i dag påvirker klimaendringene Sandefjord i form av blant annet endrede vær- og nedbørsmønstre.

Sandefjord Arbeiderparti mener at kommunen aktivt må bruke sin rolle både som myndighetsutøver, eier og drifter av egne anlegg, innkjøper, politisk aktør og lokal samfunnsutvikler til å redusere klimautslipp og forbedre kommunens miljøprofil.  Utfordringene må løses gjennom det kommunen selv kan bestemme, og i samarbeid med nabokommunene, regionen, staten og næringslivet.

Vi vil sørge for at Sandefjord kommune er en bærekraftig kommune som tilpasser seg et endret klima og etablerer gode strategier og planer for klimatilpasning. Vi må omstille oss til en grønnere hverdag. Mulighetene er mange med for eksempel, urbant landbruk, grønne tak, takhager. Parker og grøntområder gjør kommunen grønnere og triveligere for mennesker, dyr og planter.

Sandefjord Arbeiderparti mener at innbyggerne må få økt kunnskap slik at vi kan ta større ansvar, både når det gjelder å redusere forbruk og energibruk, og hvordan vi beveger oss rundt i kommunen og tilpasser oss et klima i endring.

Sandefjord Arbeiderparti vil:

 • jobbe for etablering av hyppig kollektivtilbud mellom kommunesentrene i Stokke – Andebu – Sandefjord og optimalisere bussrutetilbudet i og rundt Sandefjord sentrum og mellom næringsområder
 • gjennomføre et kollektivprosjekt utenfor byen og tettstedene med buss på bestilling til erstatning for bussruter
 • gjøre kommunens transportvirksomhet grønn og fossilfri ved at nyanskaffelser av kommunale personbiler skal 100% være utslippsfrie innen 2030 ved kommunal henting og utvide el-sykkeltilbudet til bruk av kommunalt ansatte
 • jobbe aktivt for å etablere fyllestasjon for hydrogen og biogass og etablere flere ladestasjoner for elbiler i hele kommunen
 • at nye kommunale bygg skal ligge i forkant av myndighetenes krav når det gjelder løsninger for klima- og energi
 • at det ikke skal bygges boliger på matjord
 • kreve miljøoppfølgingsprogram i større reguleringssaker og områdeplaner
 • bidra til at utbyggere og grunneiere velger klimavennlige løsninger i sine utbyggingsprosjekt
 • jobbe for utfasing av gummigranulat på idrettsanlegg
Tre renholdsarbeidere står med moppene sine i et nybygg. Foto: Øivind Haug

Trygghet for jobb og trygghet i jobb.

Satse på de ansatte

Kommunen som arbeidsgiver skal skape attraktive, trygge jobber - der de ansatte utvikler tjenestene sammen med brukerne. 

Sandefjord Arbeiderparti sin viktigste sak er trygghet i arbeid og trygghet for arbeid. Gjennom et trygt og godt arbeidsliv kan mennesker oppfylle sine drømmer og mål. At folk er i arbeid er både viktig for den enkelte, men også viktig for hele samfunnet. Vi må skape for å kunne dele.

Sandefjord Arbeiderparti vil gi kommunens ansatte tillit på arbeidsplassen. Vi vil at ansatte skal få drifte og utvikle kommunens tjenester sammen med brukerne. Tillit til den enkelte er viktig både for at den ansatte skal få utføre sine oppgaver på best mulig måte, og for økt trivsel og effektivitet på arbeidsplassen.

Kampen mot ufrivillig deltid vil stå sentralt for Sandefjord Arbeiderparti. Vi vil jobbe for at alle offentlig ansatte som ønsker det skal få fast 100 % stilling.

Sandefjord Arbeiderparti vil drive en politikk for fremtidens arbeidsliv, hvor digitalisering og en fremtidsrettet yrkesfaglig opplæring vil være sentralt for å sikre arbeidstakere i Sandefjord riktig kompetanse.

Sandefjord Arbeiderparti vil:

 • redusere antall unge uføre ved å gi arbeidserfaring og yrkesmulighet til de som faller ut av arbeidslivet og skolen i en ung alder
 • gjøre plass for flere unge i arbeidslivet ved å sørge for at kommunen oppretter 1 lærlingplass per 500 innbyggere, og kreve lærlingkontrakter i offentlige anbud
 • arbeide for en heltidskultur med hele og faste stillinger, samt sørge for tilstrekkelig bemanning og anstendig avlønning
 • jobbe for opprettelse av tariffavtale for alle ansatte ved alle skoler og barnehager som mottar offentlig støtte
 • sørge for en offensiv digitalisering av kommunens tjenester, hvor innbyggeren er i sentrum og medarbeiderne involveres slik at tjenestene blir best mulig.
 • føre konkret satsing mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping ved å bruke og følge opp seriøsitetsbestemmelsene i praksis og ved kontroll
 • tilrettelegge for et mer inkluderende arbeidsliv ved blant annet en forpliktende opptrappingsplan for flere i varig tilrettelagt arbeid
 • etablere en kommunal vikarpool bestående av faste ansatte
 • utrede en rekommunalisering av renovasjon i Sandefjord, og samordning av innsamlingsordningen i hele kommunen
 • gi næringslivet forutsigbarhet i forhold til planer
 • jobbe for fremtidig høyskoletilbud i kommunen
 •  jobbe for at det til enhver tid er ferdig regulerte arealer for nyetableringer
 • utarbeide en helhetlig plan for videre fremdrift Torp Øst og utvikle Fokserød Vest til et næringsområde med størst mulig attraktivitet
 • etablere et samarbeid mellom høgskolen, akademia og næringslivet som kan tilrettelegge for morgendagens arbeidsliv
 • gjøre Sandefjord sentrum til en motor i næringsutviklingen ved blant annet å følge opp tydelige målsetninger i en plan for utvikling av sentrum
 •  videreutvikle Andebu og Stokke sentrum for å styrke nærings- og bostedsattraktiviteten

Er du enig med Sandefjord Arbeiderparti om Program for kommunevalget 2019?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!