Dette trenger kommunen vår mer av

10 grunner til å stemme på Arbeiderpartiet!

En gruppe ungdomsskole elever sitter samlet rundt læreren sin. Foto: Øivind Haug

Sandefjord Arbeiderparti vil fjerne tidstyvene og gi skolene, lærerne og elevene mer tillit.

1. Satse på de ansatte

Kommunen skal skape attraktive og trygge jobber - der de ansatte utvikler tjenestene sammen med brukerne. Sandefjord Arbeiderparti sin viktigste sak er trygghet i arbeid og trygghet for alle. Gjennom et trygt og godt arbeidsliv kan mennesker oppfylle sine drømmer og mål. At folk er i arbeid er både viktig for den enkelte, men også viktig for hele samfunnet. Vi må skape for å kunne dele.

2. Mer tillit til skolene

Overdreven kontroll, testing og rapportering gir negativt fokus og stjeler verdifull undervisningstid fra barna. Sandefjord Arbeiderparti vil fjerne tidstyvene og gi skolene, lærerne og elevene mer tillit.

Sandefjord Arbeiderparti vil sørge for en god offentlig fellesskole hvor alle barn skal møtes på en slik måte at de føler mestring og blir tatt vare på som hele mennesker. På denne måten kan de bli den beste utgaven av seg selv sammen med andre. Vi mener det er grunnleggende for å sikre like muligheter for alle, utjevne forskjeller og gi bedre forutsetninger for at barna skal mestre livene sine i fremtiden.

3. God oppvekst

Sandefjord Arbeiderparti vil ha et godt barnehagetilbud, basert på lek, sosialisering og mestring. Og at dagens skolefritidsordning (SFO) utvides til en aktivitetsskole (AKS). Tjenestene skal utvikles slik at det blir enklere å kombinere arbeid og familie. 

Barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang.

4. God og verdig alderdom

Vi vil skape flere møteplasser for sosial deltakelse, bedre bemanning i helse- og omsorgstjenestene og bygge flere sykehjemsplasser. 

Eldre mennesker lever lengre enn før, tallet på eldre vil øke sterkt de kommende årene. Det er en gledelig utvikling. Sandefjord Arbeiderparti vil sørge for at den voksende gruppen av eldre tar en aktiv del i samfunnet med gode muligheter for utfoldelse og livskvalitet. Gjennom et sterkt fokus på frivilligheten vil vi skape møteplasser som gjør at alle kan føle tilhørighet. Det handler om å bli sett, hørt, tilhøre et fellesskap og føle seg verdsatt.

5. Inkluderende Sandefjord

Når flere er med og skaper, blir mangfoldet større og det blir mer å dele. Å legge til rette for at flere innbyggere kan delta i samfunnet, er en god investering. 

Sandefjord Arbeiderparti vil legge til rette for at alle innbyggere har mulighet til å delta i samfunnet. Vi ser på mangfold som en styrke.

En god folkehelse er avhengig av at befolkningen sikres gode offentlige tjenester i alle livets faser. 

6. De lange linjene

Sandefjord Arbeiderparti vil utvikle kommunen i et langsiktig perspektiv. Med helhetlige, bærekraftige planer som møter de utfordringene vi vet kommer.

Vi vil jobbe for en klimavennlig og attraktiv kommune for næringsliv og innbyggere. Vi skal ta hele kommunen i bruk ved å jobbe med by- og stedsutviklingsplaner, samt bevare mindre grender og lokalmiljøer ved å tillate spredt bebyggelse innenfor bestemte områder.

7. Klima og miljø

Sandefjord Arbeiderparti vil at kommunen skal bidra positivt og gjøre sin del for å løse vår tids største utfordring; klimaendringene. 

Sandefjord og verden står overfor store og økende klimautfordringer. Allerede i dag påvirker klimaendringene Sandefjord i form av blant annet endrede vær- og nedbørsmønstre. Sandefjord Arbeiderparti mener at kommunen aktivt må bruke sin rolle både som myndighetsutøver, eier og drifter av egne anlegg, innkjøper, politisk aktør og lokal samfunnsutvikler til å redusere klimautslipp og forbedre kommunens miljøprofil.  Utfordringene må løses gjennom det kommunen selv kan bestemme, og i samarbeid med nabokommunene, regionen, staten og næringslivet.

8. Næringsvennlig kommune

Å utvikle en moderne, attraktiv kommune, med et levende bysenter der mennesker og møteplasser har fortrinn. Det er det viktigste grepet for å skape nye muligheter, vekst i næringslivet og flere jobber.

Befolkningsveksten krever større verdiskapning og flere arbeidsplasser. Sandefjord Arbeiderparti vil føre en aktiv og miljøvennlig næringspolitikk som støtter opp om det mangfoldige næringslivet i kommunen. Vårt mål er at dette vil bidra til innovasjon og utvikling, som igjen vil gi arbeid til flere.

9. Kultur og fritid

Sandefjord Arbeiderparti vil legge til rette for mangfoldet, både på scenen, blant publikum og på ulike idrettsarenaer i hele kommunen.

Kultur- og idrettsopplevelser gir livene våre innhold og knytter oss sammen som mennesker. Ved å bygge ned terskler for deltakelse og gi flere smakebiter på det brede kulturlivet og idrettsengasjementet i Sandefjord, skaper vi et sterkere fellesskap. Og vi får en mer attraktiv kommune.

10.  Friluftsliv og nærmiljø

Vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet. Det gir økt trivsel, bedre folkehelse og øker kommunens attraktivitet.

Sandefjord Arbeiderparti vil prioritere tidlig innsats og lokalt folkehelsearbeid. Gode lokalmiljøer kan skape trivsel og livskvalitet, og hindre at utfordringer utvikler seg til noe mer alvorlig. Vi vil legge til rette for mer fysisk aktivitet blant barn og unge, dette er en investering i barn og unges helse, og et viktig grunnlag for en sunn livsstil senere i livet. Sandefjord Arbeiderparti vil tilrettelegge for møteplasser og friområder for kommunens innbyggere.

Er du enig med Sandefjord Arbeiderparti om Dette trenger kommunen vår mer av?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker