Representanter


Kommunestyret

 • Alle skal føle seg sett, hørt og inkludert i et sterkt fellesskap. Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår, alle skal ha ordnede arbeidsforhold og en verdig alderdom. Like muligheter for alle i oppvekst, utdanning og helsevesen, uavhengig av bakgrunn og økonomi.

 • Pensjonert lektor i videregående skole - Fellesskapsløsninger, personlig frihet, godt lokalsamfunn, er sentralt for Nils Ingar. Alle innbyggerne skal oppleve kommunen som et godt sted å bo og drive næring i. De kommunale tjenestene skal gi trygghet og kvalitet. Fellesskapsverdiene er det beste grunnlaget for politiske vedtak. Legge til rette for næringsliv og arbeidsplasser som grunnlaget for velferden vår.

 • Hei, jeg heter Arild, jeg er Sandefjording og stiller til valg for Arbeiderpartiet i Vestfold valgkrets. Jeg har rukket å bli 54 år, er gift og har to sønner. Til daglig jobber jeg som spesialrådgiver innen næringspolitikk, energi, klima og miljø i LO forbundet Industri Energi. Tidligere fagbladjournalist, oljearbeider og sjømann - Ærlighet, toleranse, respekt og åpenhet, er viktig for meg. Jeg har vært folkevalgt i Sandefjord siden 2003 og er nå med i kommunestyret, formannskapet og miljø- og planutvalget. Er også styremedlem i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

 • Leder for teknologi og utvikling i Nortura - Positiv, målrettet og pålitelig, er viktige verdier for Bjørn. Han mener vi må ta i bruk hele den nye kommunen, og jobbe for at det skal være attraktivt å bo, starte og drive næring i Sandefjord. Han er opptatt av et seriøst arbeidsliv og jobb til alle.

 • Sykepleier. Jobber for NAV med rekruttering og inkludering - Solidaritet, likeverd og rettferdighet, verdsetter Katrin høyt. Hun mener at fellesskapets velferdstjenester skal ikke kommersialiseres, til glede for privat profitt. Gode offentlige tjenester i alle livets faser. Et arbeidsliv uten ufrivillig deltid og med trygge ansatte, som bidrar til et solid og konkurransedyktig næringsliv. En klimavennlig kommune.

 • Business Area Manager Industri - For Birgit er rettferdighet, medmenneskelighet og solidaritet viktig. Hun brenner for felleskap og solidaritet, og ønsker et inkluderende samfunn som gir alle muligheten til å leve et godt liv og realisere sitt potensiale, det innebærer å ha fokus på å bedre levekår, heltidskultur og et godt omsorgstilbud til våre eldre tilpasset deres behov.

 • Toppidrettsleder på SVGS. Fotball- og langrennstrener - Ærlighet, mot og åpenhet er viktig for Tor. Han er forkjemper for at alle unge og voksne skal lyttes til og få muligheter til å oppnå sine drømmer.

 • Adjunkt, jobber i kombinasjonsklassen på Thor Heyerdahl videregående skole - For Pournima betyr Inkludering, likeverd, respekt og rettferdighet mye. Hun mener vi må skape et inkluderende samfunn med mindre forskjeller og like muligheter for hver og en. Ungdommer skal ha god psykisk og fysisk helse og eldre en skal ha god og verdifull eldreomsorg.

 • Adjunkt m/opprykk - Fellesskap, solidaritet, nestekjærlighet er viktige verdier for Per Reidar. Han vil jobbe for oppvekstsvilkår og utdanning for barn og unge i kommunen vår. Og jobber knallhardt for å få til et skolepolitisk regimeskifte i kommunen og at barn og unge skal bli de beste utgaver av seg selv. Gi det pedagogiske handlingsrom tilbake til skolen og pedagoger.

 • Hei! Jeg heter Kerim Jaber og stiller til valg for Arbeiderpartiet Vestfold valgkrets. Jeg er 21 år gammel og bor I Andebu. Jeg sitter som folkevalgt for Arbeiderpartiet i Sandefjord kommune og sitter som kasserer i Sandefjord Arbeiderparti. Like muligheter, inkludering og solidaritet, betyr mye for meg. Jeg vil jobbe for en sterk fellesskole, der alle uansett bakgrunn møtes og gis de samme mulighetene til å lykkes.

 • Intensivsykepleier med 15 års erfaring fra sykehus. Er nå Hovedverneombud ved Sykehuset i Vestfold - Tillit, respekt og fellesskap er viktig for Steinar Mathias. Er bekymret for økte forskjeller, både nasjonalt og i Sandefjord. Opptatt av gode fellesskapsløsninger, bærekraft i velferdsstaten og at vi må skape for å kunne dele. Han er opptatt av å ta hele kommunen i bruk, fortsette harmonisering av tilbud og tjenester.

 • Seniorrådgiver i Norges Bedriftsidrettsforbund - Demokrati, likeverd og fellesskap, er viktig for Kjetil. Han vil bidra til at Sandefjord blir en kommune med like muligheter, og at alle skal med uavhengig av posisjon i samfunnet. Han vil videreutvikle fritidsaktiviteter og gode opplevelser, styrke friluftslivet og allemannsretten, gi frivilligheten bedre rammevilkår, og videreutvikle arenaer for organisert og uorganisert aktivitet.


Styret

 • Ingeniør i entreprenørselskap - Likeverd, medmenneskelighet og toleranse, er viktig for Børre. Han ønsker et samfunn som baserer seg på fellesskapsløsninger, like muligheter for alle barn og ungdom i skole og fritidstilbud, og et sterkt, offentlig helsevesen for alle.

 • Student innen offentlig administrasjon og ledelse. Jobber ekstra som servitør. Har vært politisk aktiv i AUF i 2013 og stiller til valg på fylkestingslista på plass 9 - For Rikke er solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle, viktige verdier. Hun brenner for en skole som ser alle elevene og som gir alle muligheter til mestring. Hun ønsker et levende samfunn med aktivitetstilbud for alle og mange møteplasser for innbyggerne i Sandefjord.

 • Produksjonselektroniker, nyutdannet lærer og fotballtrener - Silje mener respekt, redelighet og rettferdighet er sentrale verdier. Hun brenner for en storkommune med like muligheter, hele stillinger, gode oppvekstsvilkår og en verdig eldreomsorg. Et lokalsamfunn der alle skal føle seg sett og ivaretatt, ha rom til å være seg selv og ikke minst, et samfunn som respekterer og verdsetter mangfold.

 • Sykepleier (i videreutdanning) - For Tonje betyr solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle mye. Hun vil ha et helsevesen som ivaretar innbyggerne fra vugge til grav. Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Flere heltidsstillinger og økt grunnbemanning innen eldreomsorgen. En skole hvor læreren får bruke mer tid til å undervise slik at alle elevene føler mestring.

 • Bruktbilsjef i Mobile. Tidligere innehaver av SykkelGlede i Sandefjord og Larvik - Jan Olaf verdsetter like muligheter, fellesskap og god arbeidsmoral. Han brenner for næringspolitikk og byutvikling som gagner fellesskapet fremfor eliten. Verdiskapning gjennom satsing på barn/unge er vår fremtid, mener Jan Olaf.

 • Renholder på Melsom skole - Inkludering, tillit, ærlighet og respekt, er viktig for Ann Jorunn. Hun vil jobbe for ansattes rettigheter og arbeidsvilkår.

 • Hei! Jeg heter Kerim Jaber og stiller til valg for Arbeiderpartiet Vestfold valgkrets. Jeg er 21 år gammel og bor I Andebu. Jeg sitter som folkevalgt for Arbeiderpartiet i Sandefjord kommune og sitter som kasserer i Sandefjord Arbeiderparti. Like muligheter, inkludering og solidaritet, betyr mye for meg. Jeg vil jobbe for en sterk fellesskole, der alle uansett bakgrunn møtes og gis de samme mulighetene til å lykkes.

 • Næringslivsleder. Cand. mag. Communication and Media Science/ Business Administration - Solidaritet, likeverd og bærekraftig felleskap, betyr mye for John Ivar. Han vil jobbe for en levende kommune med et attraktivt mangfold innen kultur og næringsliv.

 • Førskolelærer, driver av Langeby campingsplass - Viktige verdier for Synnøve er; likeverd, solidaritet, raushet og inkludering. Hun brenner for gode oppvekstkår for alle barn, fellesskolen, likestilling, likeverd, ryddig arbeidsliv med god næringspolitikk og rettferdig fordeling.